Nagroda Prezydenta Miasta Lublin - Edu Lublin

Article heading icon

Nagroda Prezydenta Miasta Lublin

Wniosek o nagrodę Prezydenta Miasta Lublin dla nauczyciela/dyrektora szkoły/placówki prowadzonej przez Miasto Lublin

Uchwała nr 1448/XLIX/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2023  r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez miasto Lublin za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej stanowi regulację przyznawania nagród Prezydenta Miasta Lublin oraz nagród dyrektora szkoły lub placówki dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez miasto Lublin.

Nagrody Prezydenta Miasta Lublin przyznawane są w oparciu o Regulamin, stanowiący załącznik nr 1 do wymienionej uchwały.

Nagrody mogą być przyznawane:

  1.  z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
  2. w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, jubileuszu szkoły lub placówki, innego znaczącego wydarzenia w życiu szkoły lub placówki).

Termin składania wniosków:

  • od 1 czerwca do 10 lipca danego roku kalendarzowego dla wniosków o przyznanie nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej
  • 7 dni przed ważnym wydarzeniem w szczególnie uzasadnionych przypadkach,

w formie dokumentu elektronicznego poprzez system EPUAP.

Formularz wniosku powinien zostać wypełniony bez zmian formatowania.

Tekst uchwałynr 1448/XLIX/2023