Rozwój zawodowy - Edu Lublin

Article heading icon

Rozwój zawodowy

Doskonalenie zawodowe

Informacja o doskonaleniu zawodowym dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Awans na stopień nauczyciela mianowanego

Warunkiem uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego według przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2022 r. jest:

 • posiadanie stopnia nauczyciela kontraktowego, zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela obowiązującymi do dnia 31 sierpnia 2022 r.
 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w obowiązujących przepisach
 • odbycie wymaganego stażu,
 • uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego
 • zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną

Postępowanie egzaminacyjne przeprowadza się na wniosek nauczyciela (wzór wniosku dostępny poniżej). Wniosek składa się w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego. Organem właściwym do nadania stopnia nauczyciela mianowanego jest organ prowadzący szkołę lub placówkę.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Procedura składania wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego:

Wniosek należy złożyć według wzoru zamieszczonego poniżej.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem (w przypadku posiadania suplementu do dyplomu prosimy o jego dołączenie),
 2. kopię aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego wraz z uzasadnieniem, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 3. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające dane wymienione w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a-c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200),
 4. kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 5. kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 6. kopię dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska w przypadku nazwiska innego na ww. dokumentach niż aktualnie używane.

Przed złożeniem wniosku prosimy o sprawdzenie jego kompletności oraz zapoznanie się z zamieszczoną poniżej klauzulą informacyjną. W momencie składania wnioski nie są sprawdzane pod względem kompletności i poprawności formalnej.

Ze względu na to, iż składane dokumenty są skanowane i wprowadzane do systemu elektronicznego obiegu dokumentów, nie należy ich bindować lub zszywać. Prosimy o ułożenie dokumentów we wskazanej wyżej kolejności i złożenie w teczce papierowej z napisem: „Wydział Oświaty i Wychowania Urząd Miasta Lublin, awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego”, z podanym imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy.

Z uwagi na dużą liczbę planowanych postępowań, prosimy o złożenie wniosku niezwłocznie po skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów.

Wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin (https://lublin.eu/urzad-miasta-lublin/jak-zalatwic-sprawe/biuro-obslugi-mieszkancow/) w następujących lokalizacjach:

 • ul. Wieniawska 14
 • ul. Szaserów 13-15
 • ul. Filaretów 44
 • ul. Franciszka Kleeberga 12a
 • ul. Wolska 11

lub w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 37/39.

Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego z mocy prawa.

Zgodnie art. 9a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej 5-letnim okresem pracy w uczelni, z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskują stopień nauczyciela mianowanego.

Nauczyciele spełniający powyższe kryteria składają odpowiedni wniosek o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego z mocy prawa (wzór wniosku dostępny poniżej). Organ nadający stopień awansu zawodowego, w przypadku potwierdzenia spełniania przez nauczyciela kryteriów określonych w przepisach, wydaje decyzję potwierdzającą uzyskanie stopnia awansu.