Wspieranie uzdolnionych - Edu Lublin

Article heading icon

Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

W Lublinie od wielu lat funkcjonuje miejski program, którego celem jest promowanie najlepszych uczniów, osiągających bardzo wysokie wyniki w nauce oraz sukcesy na konkursach i olimpiadach przedmiotowych, artystycznych, interdyscyplinarnych oraz turniejach zawodowych. Początki programu sięgają roku szkolnego 1995/1996. System wyróżnień dla olimpijczyków od samego początku był adresowany do uczniów ze wszystkich szkół na terenie miasta – bez względu na organ prowadzący.

Celem programu jest wspieranie i promowanie uczniów, którzy w różnych sferach edukacji osiągają rezultaty wykraczające poza wymagania szkolne i odnoszą sukcesy w konkursach, turniejach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym, uczęszczających do szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych na terenie Lublina.

Zgodnie z uchwałą nr 363/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, uczniowie osiągający sukcesy w konkursach przedmiotowych, interdyscyplinarnych i tematycznych, olimpiadach, turniejach zawodowych oraz w ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich otrzymują, w zależności od osiągniętych wyników:

  • dyplom Prezydenta Miasta Lublin i nagrodę książkową,
  • stypendium Prezydenta Miasta Lublin.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów przyznawania ww. wyróżnień znajdują się w załączonych poniżej uchwałach: