Bezpieczna szkoła - Edu Lublin

Nasze programy

W ramach zapewnienia przez Miasto Lublin bezpieczeństwa dzieci i młodzieży nie tylko na terenie szkoły prowadzone są działania mające zapewnić bezpieczną drogę do i ze szkoły oraz bezpieczny udział w ruchu drogowym. Realizacji tych zadań służy m. in. program Bezpieczna droga.

Aktualnie w ramach programu w 27 szkołach prowadzonych przez Miasto Lublin zatrudnionych jest 37 strażników ruchu drogowego, którzy codziennie zapewniają uczniom w drodze do i ze szkoły bezpieczne przejście przez jezdnię.

Strażnicy ruchu drogowego w roku szkolnym 2014/2015

Lp.

Nazwa placówki

Miejsce objęte nadzorem

Liczba strażników

1.

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Mickiewicza 24
tel. 81 744 03 22
sp02@um.lublin.pl

ul. Mickiewicza,
ul. Kochanowskiego
2
2.

Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Balladyny 22
tel. 81 525 25 26
sp03@um.lublin.pl

ul. Zana, ul. Balladyny 1
3.

Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Hiacyntowa 7
tel. 81 747 10 43
sp04@um.lublin.pl

ul. Walecznych 2
4.

Szkoła Podstawowa nr 6
ul. Czwartaków 11
tel. 81 533 02 35
sp06@um.lublin.pl

ul. Weteranów 2
5.

Szkoła Podstawowa nr 7
ul. Plażowa 9
tel. 81 525 10 44
sp07@um.lublin.pl

ul. Nadbystrzycka
(wylot ul. Glinianej)

1
6.

Szkoła Podstawowa nr 10
ul. Kalinowszczyzna 70
tel. 81 747 28 46
sp10@um.lublin.pl

ul. Kalinowszczyzna 1
7.

Szkoła Podstawowa nr 21
ul. Zuchów 1
tel. 81 533 15 83
sp21@um.lublin.pl

ul. Popiełuszki 1
8.

Szkoła Podstawowa nr 23
ul. Podzamcze 9
tel. 81 747 18 82
sp21@um.lublin.pl

ul. Podzamcze 1
9.

Szkoła Podstawowa nr 24
ul. Niecała 1
tel. 81 532 15 20
sp24@um.lublin.pl

ul. Narutowicza,
ul. Radziwiłłowska
2
10.

Szkoła Podstawowa nr 27
ul. Kresowa 1
tel. 81 746 19 27
sp27@um.lublin.pl

ul. Gospodarcza 1
11.

Szkoła Podstawowa nr 28
ul. Radości 13
tel. 81 533 92 72
sp28@um.lublin.pl

ul. Filaretów/Jana Pawła 1
12.

Szkoła Podstawowa nr 31
ul. Lotnicza 1
tel. 81 744 06 31
sp31@um.lublin.pl

ul. Lotnicza 1
13. Szkoła Podstawowa nr 32

ul. K. P. Tetmajera 2
tel. 81 744 16 44
sp32@um.lublin.pl

ul. Krańcowa,
ul. Długa
3
14.

Szkoła Podstawowa nr 34
ul. I Kosmowskiej 3
tel. 81 741 89 06
sp34@um.lublin.pl

ul. Kosmowskiej

1
15.

Szkoła Podstawowa nr 38
ul. Wołodyjowskiego 8
tel. 81 525 22 84
sp38@um.lublin.pl

ul. Boh. Monte Cassino 1
16.

Szkoła Podstawowa nr 40
ul. Róży Wiatrów 9
tel. 81 744 28 08
sp40@um.lublin.pl

ul. Kruczkowskiego 1
17.

Szkoła Podstawowa nr 42
ul. Rycerska 9
tel. 81 5360110
sp42@um.lublin.pl

ul. Armii Krajowej 1
18.

Szkoła Podstawowa nr 43
ul. J. Śliwińskiego 5
tel. 81 741 13 05
sp43@um.lublin.pl

ul. Młodej Polski 1
19.

Szkoła Podstawowa nr 51
ul. Bursztynowa 22
tel. 81 524 88 80
sp51@um.lublin.pl

ul. Bursztynowa 22 1
20.

Zespół Szkół nr 4
ul. Bronowicka 21
tel. 81 746 14 07
zs4@um.lublin.pl

ul. Łęczyńska 1
21.

Zespół Szkół nr 7
ul. Roztocze 14
tel. 81 536 65 36
zs7@um.lublin.pl

ul. Roztocze 1
22.

Zespół Szkół nr 8
ul. Wołodyjowskiego 8
tel. 81 750 09 23
sp39@um.lublin.pl

ul. Krężnicka 1
23.

Zespół Szkół nr 12
ul. Sławinkowska 50
tel. 81 466 4610
poczta@zs12.lublin.pl

ul. Zbożowa
ul. Sławinkowska/Lisa,
ul. Sławinkowska /Kasztelańska
3
24.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. Radzyńska 5
tel. 81 741 37 03
zso1@um.lublin.pl

al. Kompozytorów 1
25.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
ul. Przyjaźni 12
tel. 81 746 25 11
zso2@um.lublin.pl

ul. Przyjaźni

1
26.

Zespół szkół Ogólnokształcących nr 4
ul. Tumidajskiego 6a
tel. 81 747 70 03
zso4@um.lublin.pl

ul. Niepodległości 1
27.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
ul. Rzeckiego 10
tel. 81 525 70 12
zso5@um.lublin.pl

ul. Zana, ul. Filaretów, ul. Wigilijna

3

Odpowiadając na zaproszenie Lubelskiego Kuratora Oświaty skierowane do jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty i wychowania w roku 2015 Miasto Lublin złożyło ofertę w konkursie na realizację zadań wynikających z Rządowego programu na lata 2014 - 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Zgodnie z założeniami programu zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie powierzenia wykonywania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

Zadania konkursowe przewidziane do realizacji w 2015 roku dotyczą wzmocnienia bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych w województwie lubelskim.

W przypadku pozytywnego dla Miasta Lublin rozstrzygnięcia konkursu do realizacji w 2015 roku zaplanowano zadania z zakresu przeciwdziałania szeroko rozumianej cyberprzemocy, tj.:

  1. Doskonalenie nauczycieli i wychowawców z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy;
  2. Wdrażanie programów edukacyjnych dla uczniów i wychowanków dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu oraz sposobów reagowania w sytuacjach zagrożenia.

Cele programu

Celem głównym powyższych zadań jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę/Miasto Lublin, tj. szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, bursach szkolnych oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii.
Zadanie publiczne będzie realizowane w ścisłej współpracy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, Straży Miejskiej Miasta Lublin, Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, Poradni Pedagogiczno – Psychologicznych, doradców metodycznych oraz szkół i placówek objętych zadaniem. Planowane działania obejmują kompleksowe wsparcie środowiska szkolnego począwszy od uczniów, przez nauczycieli, po rodziców. W ramach powyższych zadań realizowane będą przedsięwzięcia zmierzające do wzrostu bezpieczeństwa użytkowników korzystających z sieci internetowej oraz przeciwdziałania cyberprzemocy wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, burs szkolnych oraz młodzieżowego ośrodka socjoterapii. W tym celu planuje się organizację spotkań informacyjnych w powyższym zakresie zarówno dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez miasto Lublin jak też uczniów i ich rodziców.

Działania w ramach programu

Zakłada się, iż w efekcie cała kadra pedagogiczna placówek objętych zadaniem zostanie zapoznana z problemem i przygotowana do prowadzenia w swojej placówce działań zapobiegających występowaniu zjawiska cyberprzemocy, uzależnień od komputera oraz internetu, a zarazem sprzyjających podnoszeniu bezpieczeństwa.

Wsparciem dla szkół i placówek oprócz szkoleń będą opracowane materiały dydaktyczne i informacyjne oraz zakupione materiały dydaktyczne dotyczące m.in. zjawiska cyberprzemocy.

Równolegle ze szkoleniami dla nauczycieli prowadzone będą spotkania edukacyjne o tej samej tematyce skierowane do przedstawicieli społeczności uczniowskiej, w szczególności do przedstawicieli samorządów uczniowskich.

Szkoły i placówki objęte wsparciem w ramach zadania publicznego będą zobligowane do zorganizowania spotkań z rodzicami w swoich placówkach, podczas których zostanie przybliżona tematyka cyberprzemocy, uzależnień od Internetu/komputera, bezpiecznego korzystania z Internetu oraz sposoby reagowania w przypadku wystąpienia niepokojących zdarzeń z tym związanych. Podczas spotkań rodzice otrzymają również ulotki informacyjne.

Planuje się, że w dalszej kolejności (również po zakończeniu realizacji zadania publicznego) sukcesywnie będą przeprowadzane lekcje wychowawcze obejmujące przedmiotową tematykę, z tendencją do włączania tych tematów do programu lekcji wychowawczych.