Program dla społeczności romskiej - Edu Lublin

Article heading icon

Program dla społeczności romskiej

Gmina Lublin realizuje w 2023 roku następujące projekty w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

Integracyjny wyjazd na kolonie dla dzieci romskich i nieromskich

W okresie czerwiec-lipiec 2023 r. zostały zorganizowane kolonie wypoczynkowe nad morzem dla dzieci i młodzieży romskiej i nieromskiej. W koloniach uczestniczyło 30 uczniów (15 uczniów romskich i 15 uczniów nieromskich). Celem projektu był wzrost integracji społecznej dzieci romskich i nieromskich poprzez udział we wspólnym wyjeździe wakacyjnym na kolonie letnie w 2023 roku. Możliwość wzięcia udziału w wyjeździe wakacyjnym było elementem motywującym do aktywnego uczestnictwa w edukacji szkolnej i stanowił formę nagrody za sumienny udział w zajęciach szkolnych.

Na realizację zadania Gmina Lublin otrzymała dotację przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, w wysokości 80 000 zł.

Poza ww. projektem Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin w 2023 roku realizuje w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” następujące zadania:

  • zakup przyborów szkolnych dla uczniów romskich,
  • zakup podręczników szkolnych dla uczniów romskich,
  • zakup strojów sportowych i obuwia sportowego dla uczniów romskich.

W ramach wymienionego programu  we współpracy ze Szkołą Podstawową Specjalną nr 26 realizowane będą następujące zadania:

 1. Integracyjny wyjazd na wycieczkę szkolną dla uczniów romskich i nieromskich;
 2. Integracyjne spotkanie Wigilijne w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie;
 3. Doposażenie stanowiska pracy asystenta edukacji romskiej.

Wszystkie wymienione powyżej projekty są realizowane we współpracy z asystentem edukacji romskiej.

Zrealizowane działania

W okresie czerwiec-lipiec 2023 r. zostały zorganizowane kolonie wypoczynkowe nad morzem dla dzieci i młodzieży romskiej i nieromskiej. W koloniach uczestniczyło 30 uczniów (15 uczniów romskich i 15 uczniów nieromskich). Celem projektu był wzrost integracji społecznej dzieci romskich i nieromskich poprzez udział we wspólnym wyjeździe wakacyjnym na kolonie letnie w 2023 roku. Możliwość wzięcia udziału w wyjeździe wakacyjnym było elementem motywującym do aktywnego uczestnictwa w edukacji szkolnej i stanowił formę nagrody za sumienny udział w zajęciach szkolnych.

Na realizację zadania Gmina Lublin otrzymała dotację przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, w wysokości 80 000 zł.

Celem projektu było usprawnienie nauki i podniesienie poziomu wykształcenia wśród społeczności romskiej poprzez zakup podręczników szkolnych dla uczniów romskich uczęszczających do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024.

Nabycie wymaganych podręczników szkolnych umożliwiło uczniom romskim efektywne uczestnictwo we wszystkich działaniach realizowanych podczas zajęć lekcyjnych oraz w przygotowywaniu prac domowych. Posiadanie przez uczniów romskich własnych podręczników stało się elementem motywującym do osiągania lepszych wyników w nauce, czynnego uczestnictwa we wszystkich formach zadań organizowanych przez nauczycieli, a przede wszystkim było zachętą do aktywnego uczestnictwa w edukacji szkolnej. Podręczniki zostały zakupione dla 6 uczniów szkół ponadpodstawowych.

Na realizację zadania Gmina Lublin otrzymała dotację przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, w wysokości 5 600 zł.

Celem zadania była poprawa psychoruchowego rozwoju dzieci romskich poprzez zakup odzieży sportowej i obuwia sportowego na rok szkolny 2023/2024. Wsparcie uczniów romskich w postaci zakupu odzieży sportowej i obuwia umożliwiło im aktywny udział we wszystkich działaniach sportowych realizowanych na terenie szkół do których uczęszczają. Odzież i obuwie sportowe zostały zakupione dla 25 uczniów, 19 uczniów szkół podstawowych i 6 uczniów szkół ponadpodstawowych.

Na realizację zadania Gmina Lublin otrzymała dotację przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, w wysokości 6 500 zł.

Celem projektu było usprawnienie nauki i podniesienie poziomu wykształcenia wśród społeczności romskiej poprzez zakup przyborów szkolnych dla dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Miasta Lublin w roku szkolnym 2023/2024. Nabycie podstawowych przyborów szkolnych umożliwiło uczniom romskim efektywne uczestnictwo we wszystkich działaniach realizowanych podczas zajęć lekcyjnych oraz w przygotowanie prac domowych. Posiadanie przez uczniów romskich własnych przyborów było elementem motywującym do osiągania lepszych wyników w nauce, czynnego uczestnictwa we wszystkich formach zadań organizowanych przez nauczycieli, a przede wszystkich zachętą do aktywnego uczestnictwa w edukacji szkolnej.  Przybory szkolne zostały zakupione dla 25 uczniów, 19 uczniów szkół podstawowych i 6 uczniów szkół ponadpodstawowych.

Na realizację zadania Gmina Lublin otrzymała dotację przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, w wysokości 3 900 zł.

W ramach wymienionego programu w roku 2023 we współpracy ze Szkołą Podstawową Specjalną nr 26 realizowane były następujące zadania:

Integracyjny wyjazd na wycieczkę szkolną dla uczniów romskich i nieromskich.

Celem projektu był wzrost edukacji i integracji społecznej uczniów romskich i nieromskich poprzez udział we wspólnym wyjeździe.

Uczniowie zostali wyłonieni na podstawie frekwencji. Możliwość wzięcia udziału w wycieczce szkolnej było elementem motywującym do aktywnego uczestnictwa w edukacji szkolnej i stanowiło formę nagrody za sumienny udział w zajęciach szkolnych. Została zorganizowana 5 dniowa wycieczka do Kraków-Oświęcim-Zakopane. Uczestnikami było 30 uczniów, w tym 15 uczniów romskich. Zadanie koordynowała Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Lublinie.

Na realizację zadania Gmina Lublin otrzymała dotację przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, w wysokości 48 000 zł.

Integracyjne Spotkanie Wigilijne w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26  w Lublinie

W ramach projektu zorganizowane zostanie spotkanie dla dzieci i rodziców ze społeczności romskiej i nieromskiej w okresie Świąt Bożego Narodzenia, które jest okazją do nawiązania wzajemnych kontaktów, wzmacniania już istniejących więzi oraz poznania obyczajów zarówno romskich jak i nieromskich.

Celem projektu jest wzrost integracji społeczności romskiej z nieromską oraz zwiększenie edukacji obywatelskiej i kulturowej uczniów poprzez organizację spotkania integracyjnego w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyć będzie 30 dzieci i 50 osób dorosłych. Zostaną także zakupione paczki mikołajkowe dla 30 dzieci.

Na realizację zadania Gmina Lublin otrzymała dotację przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, w wysokości 8  600 zł.

Doposażenie stanowiska pracy asystenta edukacji romskiej

Zadanie polegać będzie na doposażeniu stanowiska pracy asystenta edukacji romskiej. Asystent edukacji romskiej udziela wszechstronnej pomocy uczniom romskim w kontaktach ze środowiskiem szkolnym, buduje pozytywny obraz szkoły i korzyści płynące  z wykształcenia, zapewnia wsparcie emocjonalne uczniom romskim, pomaga nauczycielom i pedagogom w rozpoznaniu potrzeb i problemów poszczególnych uczniów. W ramach zadania zakupione zostaną: laptop, artykuły papiernicze i biurowe, sprzęt (klawiatura, myszka, niszczarka i gilotyna do papieru) oraz aparat fotograficzny.

Na realizację zadania Gmina Lublin otrzymała dotację przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, w wysokości 11 000 zł.

Wszystkie zadania realizowane są we współpracy z Asystentami Edukacji Romskiej.