Informacje o rekrutacji - Edu Lublin

Article heading icon

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Przedszkola i oddziały przedszkolne

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/25

Miasto przygotowało na zbliżający się rok szkolny blisko 10 570 miejsc w placówkach publicznych.

Oferta edukacyjna miasta Lublin obecnie obejmuje: 2 zespoły przedszkolne, 3 przedszkola w zespołach szkół, 2 przedszkola w zespołach szkolno-przedszkolnych oraz 58 przedszkoli publicznych, które dysponują 9670 miejscami, 36 oddziałów przedszkolnych w 22 szkołach podstawowych, zapewniających ok. 900 miejsc dla dzieci 5 i 6-letnich oraz oddziały przedszkolne w dwóch specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

W ofercie Miasta Lublin oprócz przedszkoli ogólnodostępnych funkcjonują także przedszkola integracyjne, przedszkole specjalne oraz przedszkola pracujące w oparciu o metodę Marii Montessori:

Przedszkola – system Montessori:

1. Przedszkole nr 18, ul. Lipowa 12a

2. Przedszkole nr 19, ul. Weteranów 5

3. Przedszkole nr 34, ul. Motorowa 10

Przedszkola integracyjne:

1. Przedszkole Integracyjne nr 39, ul. Balladyny 14

2. Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 40, ul. Gospodarcza 19

Przedszkola z oddziałami integracyjnymi:

1. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 12, ul. Wolska 5 oraz ul. Plac Bychawski 4

2. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 36, ul. Wallenroda 4

3. Przedszkole z Odziałem Integracyjnym nr 70, ul. Smyczkowa 2

Przedszkole Specjalne nr 11, ul. Młodej Polski 30

Sieć przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin uzupełniają trzy przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne inne niż JST (Katolickie Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu oraz Przedszkole Parafialne im. bł. Honorata Koźmińskiego oraz Publiczne Przedszkole Galileo), które dysponują 350 miejscami dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dodatkowo ponad 5 000 miejsc oferują przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez podmioty prywatne. Organy prowadzące tych przedszkoli prowadzą odrębne postępowania rekrutacyjne.

Rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900, 1718, 1672 i 2005) dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, zaś dzieci 3 - 5 letnie mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Zapewnienie warunków do realizacji prawa i obowiązku jest zadaniem własnym gminy.

W związku z tym, iż samorządy zobowiązane są do zapewnienia miejsc w edukacji przedszkolnej dla dzieci z czterech roczników, Miasto przygotowało miejsca dla dzieci:

 • w wieku 3-4 lat: w przedszkolach,
 • w wieku 5-6 lat: w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych przygotowane są do przyjęcia dzieci 5 i 6 letnich. Działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza w oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzona jest w sposób analogiczny jak działalność przedszkoli, zaś podstawa programowa realizowana jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 r. , poz. 356 ze zm.).

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2018 r.) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Realizacja obowiązku może odbywać się w:

 

 • przedszkolu,
 • oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Dzieci sześcioletnie, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, mogą rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci sześcioletnie (posiadające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego) oraz dzieci pięcioletnie (urodzone w 2019 r., mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego), które:

 • dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin - będą miały zorganizowane wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 • dotychczas uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin – mogą kontynuować wychowanie przedszkolne w przedszkolu, do którego obecnie uczęszczają lub być ubiegać się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dzieci w wieku 3-6 lat (urodzone w latach: 2018-2021) dotychczas uczęszczające do przedszkoli, prowadzonych przez miasto Lublin mogą kontynuować uczęszczanie do swojego przedszkola.

Zasady rekrutacji do publicznego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego:

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców.

Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin.

Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów:

W 1. etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną;

W 2. etapie brane są pod uwagę kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.

Kryteria ustawowe:
Art. 131 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900, 1718, 1672 i 2005) mówi o przyjęciu do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Ponadto, art. 131 ust. 2 wskazuje kryteria, które są brane łącznie pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Wskazane kryteria to:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 20 punktów, każde.

Kryteria gminne:
Art. 131 ust. 4 i ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900, 1718, 1672 i 2005). W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, uwzględniające zakres społecznych potrzeb dziecka i jego rodziny. Kryteria z tej grupy mają różną wagę, punkty dla poszczególnych kryteriów określa organ prowadzący.

Kryteria gminne określone zostały w uchwale nr 1569/LIII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 19 października 2023 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin. Są to:

 1. oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata pozostają w zatrudnieniu lub prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne – 4 punkty;
 2. oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata wskazali miasto Lublin jako miejsce zamieszkania a ich roczne zeznania podatkowe PIT za rok ubiegły zostały złożone w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 3 punkty;
 3. tylko jeden z rodziców (prawnych opiekunów) wskazał miasto Lublin jako miejsce zamieszkania a jego roczne zeznanie podatkowe PIT za rok ubiegły zostało złożone w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 2 punkty;
 4. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja będzie uczęszczało do:

a) tego samego przedszkola, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat, lub

b) oddziału przedszkolnego w tej samej szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat, lub

c) szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat, lub

d) zespołu, w skład którego wchodzi przedszkole lub szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat

– 5 punktów;

 1. rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata złożyli wnioski o przyjęcie dwojga lub więcej dzieci do tego samego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w tej samej szkole podstawowej – 4 punkty;
 2. rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata wskazali we wniosku o przyjęcie, w pierwszej preferencji dane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej jako najdogodniejszy – 2 punkty.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązujące w Mieście Lublinie

 1. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 26 lutego br., od godz. 8.00 do 8 marca br. do godz. 15.00
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 3 kwietnia br. godz. 12.00
 3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 3 kwietnia br. od godz. 12.00 do 9 kwietnia br. do godz. 15.00
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 11 kwietnia br. godz. 12.00
 5. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,
 6. Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 3 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 3 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 8. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 3 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy, w terminie rekrutacji, tj. od 26 lutego br. do dnia 8 marca br. :

1. wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu

2. wybrać zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów

3. kliknąć w zakładkę: nabór do przedszkoli/ Nabór Przedszkola

Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego (link bezpośredni http://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/). Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć, klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie, należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wraz z załącznikami.

Składanie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:

 1. Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców. W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.
 2. Osoby niemające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:
 • wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola/oddziału przedszkolnego, w dniach od 26 lutego do 8 marca 2024 r. do godziny 15.00.
 • wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola/oddziału przedszkolnego, w dniach od 26 lutego do 8 marca 2024 r. do godziny 15.00.

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba miejsc w placówce i uzyskania przez kandydatów równorzędnej liczby punktów, Komisja Rekrutacyjna powołana w placówce, zgodnie z wewnętrznym regulaminem rekrutacji, dokonuje wyboru kandydata według wieku od najstarszego. W czynności tej wykorzystuje elektroniczny system wspierający proces rekrutacji.

Powyższy tryb rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 nie dotyczy rodziców dzieci obecnie uczęszczających do placówek prowadzonych przez Miasto Lublin. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych złożyli na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i na tej podstawie kontynuują wychowanie przedszkolne w danej placówce.

Dodatkowe informacje:

Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, dlatego też dzieci niezamieszkałe w Lublinie nie będą mogły wziąć udziału w rekrutacji.

W przypadku posiadania przez przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole podstawowej wolnych miejsc, po zakończonej rekrutacji, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego ( zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900, 1718, 1672 i 2005) decyduje dyrektor jednostki.

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Za organizację oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) odpowiada dyrektor jednostki i uzależniona jest ona od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną przyjętych w rekrutacji.

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy:

1. wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu

2. wybrać zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów

3. kliknąć w zakładkę: nabór do przedszkoli/ Nabór Przedszkola

Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego (link bezpośredni http://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/). Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć, klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie, należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wraz z załącznikami.

Składanie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:

 1. Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców. W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.
 2. Osoby niemające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:
 • wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola/oddziału przedszkolnego, w dniach od 26 lutego do 8 marca 2024 r. do godziny 15.00.
 • wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola/oddziału przedszkolnego, w dniach od 26 lutego do 8 marca 2024 r. do godziny 15.00.

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkoły podstawowe

Oferta edukacyjna dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2024/2025

Oferta edukacyjna miasta Lublin obecnie obejmuje: 43 szkoły podstawowe, w tym 35 samodzielnych szkół podstawowych, 2 szkoły podstawowe w zespołach szkół, 4 szkoły podstawowe w zespołach szkół ogólnokształcących oraz 2 w zespole szkolno-przedszkolnym.

W roku szkolnym 2024/2025 do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin, kandydaci do klas pierwszych mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych, integracyjnych i oddziału sportowego.

Oddziały integracyjne dostępne są w:

 • Szkole Podstawowej nr 15, Lublin, ul. Elektryczna 51;
 • Szkole Podstawowej nr 28, Lublin, ul. Radości 13;
 • Szkole Podstawowej nr 32, Lublin, ul. K. Tetmajera-Przerwy 2;
 • Szkole Podstawowej nr 43, Lublin, ul. J. Śliwińskiego 5 ;
 • Szkole Podstawowej nr 51, Lublin, ul. Bursztynowa 22.

Oddział sportowy /dyscyplina: pływanie/ dostępny jest w:

 • Szkole Podstawowej nr 23, Lublin, ul. Podzamcze 9.

Uwaga:

 • Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny - oznacza to, że kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły lub kandydaci do oddziału integracyjnego (miejsca dla dzieci z orzeczeniem), kandydaci do oddziału sportowego, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego - informacja ta dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest miasto Lublin.

Wolne miejsca w oddziałach ogólnodostępnych

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do oddziałów ogólnodostępnych będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.
 • Kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym ma możliwość wyboru maksymalnie 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku rekrutacyjnym wskazuje w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2024/138,28495,2,1,1,ver.html

 

Zapisy do klas I szkół podstawowych prowadzone są dwuetapowo

 1. Zgłoszenia do szkół z określonym obwodem – dla kandydatów, którzy podejmą naukę w szkole, w obwodzie, której zamieszkują.

- zgłoszenie odbywa się na wniosek (wniosek zgłoszeniowy) złożony przez rodzica w terminie od 26 lutego 2024 do 11 marca 2024 r.

 1. Rekrutacja:
  1. na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu do klas ogólnodostępnych
  2. do oddziałów integracyjnych (miejsca dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)
  3. do oddziału sportowego

- rekrutacja odbywa się na wniosek rodzica (wniosek rekrutacyjny) złożony w szkole pierwszego wyboru w terminie od 19 marca 2024 r. do 26 marca 2024 r.

- rekrutacja prowadzona jest z zastosowaniem systemu elektronicznego → edu.lublin.eu → aplikacje dla rodziców → nabór do szkół podstawowych

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego można:

- zapisać do klasy I szkoły obwodowej na zasadach zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej oddział ogólnodostępny w terminie 26.02-11.03.2024r.

- rekrutować do klasy I ogólnodostępnej szkoły poza obwodem, na zasadach ogólnych dotyczących rekrutacji do klas ogólnodostępnych, w terminie 19.03.2024 r.- 26.03.2024 r.

- rekrutować do klasy integracyjnej, miejsca dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – na zasadach dotyczących rekrutacji, w terminie 19.03.2024 r.- 26.03.2024 r.

Rekrutacja dla kandydatów do klasy sportowej

Kandydaci rekrutujący się do klasy sportowej powinni spełniać następujące wymagania:

- złożyć wniosek rekrutacyjny, w terminie 19.03.2024 r.- 26.03.2024 r. wraz z załącznikami potwierdzającymi stan zdrowia umożliwiającego podjęcie nauki oddziale /orzeczenie lekarskie/ oraz pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału

- przystąpić do prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale i uzyskać pozytywny wynik kwalifikujący do przyjęcia do oddziału

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu

Rekrutacja do oddziałów integracyjnych (część dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)

Rekrutacja do oddziału sportowego

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria:

 1. rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły, oddziału przedszkolnego w danej szkole lub szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła – 8 pkt.;
 2. kandydat realizuje roczne przygotowanie przedszkolne w danej szkole – 8 pkt.;
 3. rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie:
  1. oboje rodzice/rodzic samotnie wychowujący/oboje opiekunowie prawni/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata – 4 pkt.;
  2. jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata – 2 pkt.;
 4. przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata jest zatrudniony lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy Lublin – 1 pkt;
 5. przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzeństwo kandydata jest absolwentem szkoły – 1 pkt;
 6. rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola lub żłobka funkcjonującego na terenie obwodu danej szkoły – 1 pkt.

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkół podstawowych

Uchwała nr 495/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 r. - http://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/uchwaly-rm-lublin/viii-kadencja-rady-miasta-lublin-2018-2023/sesja-nr-xii-z-dnia-19-12-2019/uchwala-nr-495xii2019-rady-miasta-lublin-z-dnia-19-grudnia-2019-r-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-wraz-z-liczba-punktow-obowiazujacych-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-do-klasy-pierwszej-publicznych-szkol-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-lublin-,33,27843,2.html

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (do szkół, które dysponują wolnymi miejscami, oddziałów integracyjnych, oddziału sportowego) i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin:

 1. Postępowanie rekrutacyjne:
  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 19.03.2024 r., od godziny 8.00 do 26.03.2024 r., do godziny 14.00
  2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 05.04.2024 r., godz. 12.00
  3. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: od 05.04.2024 r., od godziny 12.00 do 12.04.2024 r., do godziny 14.00
  4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 16.04.2024 r., godz. 13.00
 2. Postępowanie uzupełniające:
  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 17.05.2024 r., od godziny 8.00 do 21.05.2024 r., do godziny 14.00
  2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 22.05.2024 r., godz. 14.00
  3. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: od 22.05.2024 r., od godziny 14.00 do 24.05.2024 r., do godziny 15.00
  4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 27.05.2024 r., godz. 14.00

Uwaga:

 • O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń

Zapisy i rekrutacja do szkół podstawowych odbywają się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Aby zgłosić dziecko do szkoły obwodowej lub uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym należy, w powyższych terminach:

 • otworzyć stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu;
 • wybrać zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów;
 • kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych. Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie uzupełnić wniosek o przyjęcie do oddziału klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Sposoby składania wniosków zgłoszeniowych lub rekrutacyjnych

 • Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić, podpisać i przesłać podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (jeżeli dotyczą) drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane lub profile zaufane obojga rodziców/opiekunów, którzy podpisują wniosek w formie elektronicznej. W przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.
 • Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:
  1. wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki (jeżeli dotyczą) złożyć w szkole obwodowej lub szkole pierwszego wyboru, w miejscu wyznaczonym na terenie szkoły lub w sekretariacie szkoły
  2. wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki (jeżeli dotyczą), złożyć w szkole obwodowej lub placówce pierwszego wyboru, w miejscu wyznaczonym na terenie szkoły lub w sekretariacie szkoły