Dla pracodawcy - Edu Lublin

Article heading icon

Dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych

Miasto Lublin realizuje zadania wynikające z zapisów z art. 122 ustawy Prawo oświatowe, dotyczące dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje dofinansowanie z tytułu poniesionych kosztów. Dofinansowanie, w drodze decyzji administracyjnej przyznaje Prezydent Miasta. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika uzależniona jest od okresu kształcenia i wynika z zapisów umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i aktualnie wynosi:
  • 8 081,00 zł – przy maksymalnym okresie kształcenia wynoszącym 36 pełnych miesięcy lub proporcjonalnie do ilości miesięcy zatrudnienia,
  • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Wszelkie informacje dotyczące możliwości ubiegania o powyższe dofinansowanie oraz wzory wniosków, formularzy i oświadczeń wymagane do złożenia przy ubieganiu się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - zapoznaj się z informacją.